The Single Best Strategy To Use For yksityishenkilön velkajärjestely maksuohjelma

Jos velallisen perusturvaan kuuluva omaisuus on velan vakuutena, velallisen maksuvarasta osoitetaan ensin tarpeellinen osuus tällaista velkaa varten.

Velkojan on haettava maksuohjelman jatkamista erikseen. Maksuohjelmaa voidaan jatkaa, jos jatkaminen on saatavan peruste ja velallisen ja velkojan asema huomioon ottaen kohtuullista.

Tietosuoja on tilastotoimen keskeinen perusperiaate, jolla varmistetaan luotettavien perustietojen saaminen ja tiedonantajien luottamus. Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen tiedonkeruussatarvitseman luottamuksen edellytys.

Velkajärjestelyn alettua velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan velan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi.

Sen mukaan yhtiön toisella osakkeenomistajalla, A:n pojalla, olisi ollut oikeus lunastaa ulkopuoliselle ostajalle siirtyneet osakkeet niiden viimeistä verotusarvoa vastaavasta hinnasta. A:n ostamien osakkeiden viimeinen verotusarvo ennen kaupan tekemistä on saadun selvityksen mukaan ollut 5 000 markkaa. Koska osakkeiden arvosta ei ole esitetty muutakaan selvitystä, Korkein oikeus katsoo, ettei osakkeiden kaupanteon aikaista rahaksimuuttoarvoa voida arvioida korkeammaksi kuin five 000 markaksi.

Velallisella on huomattavasti lähiaikoina otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta.

A:n perheenjäsenet ovat maksuohjelman alkaessa omistaneet X Oy:n osakkeet. He ovat osaksi maksuohjelman aikana ja osaksi sen jälkeen luovuttaneet omistamansa osakkeet Y Oy:lle, X Oy:lle itselleen ja A:n pojan harjoittamalle yhtiölle, alunperin Z Ky:lle, jonka vastuunalainen yhtiömies Y Oy oli. Myyntihinnat eivät esitetyn selvityksen perusteella ole vastanneet osakkeiden todellista arvoa.

Permit or Disable Cookies For those who disable this cookie, we won't be able to help you save your Tastes. Which means whenever you pay a visit to this website you will need to permit or disable cookies yet again.

velallinen on maksukyvytön eli velallinen ei kykene maksamaan velkojaan eikä tilanteeseen ole odotettavissa korjausta

A olisi ollut velvollinen hänelle vahvistetun maksuohjelman mukaan ilmoittamaan velkojilleen taloudellisen asemansa paranemisesta. Hän ei kuitenkaan ollut ilmoittanut velkojilleen tulojensa tai varallisuutensa muutoksista tai suorittanut velkojille lisätilityksiä. A oli siten salannut velkojiltaan tulojaan ja omaisuuttaan yhteensä noin 650 000 euroa.

Privacy Overview This Site employs cookies making sure that we can easily offer you the most beneficial user expertise doable. Cookie info is stored inside your browser and performs functions like recognising you when you come back to our Web-site and encouraging our workforce to be familiar with which sections of the web site you discover most appealing and handy.

Velallista koskeva maksuohjelma voidaan vahvistaa sen jälkeen, kun velallisen taloudellinen tilanne ja laadittu maksuohjelma vastaavat lain vaatimuksia.

Velkojen takaaja ei vapaudu veloista takaajia, vaan he ovat vastuussa takaamastaan osuudesta sopimuksen mukaisesti.

Velkajärjestelyn maksuohjelmaa on mahdollista muuttaa tapauskohtaisesti. Tyypillisesti maksuohjelman muutos onnistuu kolmessa tilanteessa:

Tiedot menoista: kopio vuokrasopimuksesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee asumismenot, kuten vastike

three) ohjelman vahvistamisen yksityishenkilön velkajärjestely maksuohjelma jälkeen ilmenee velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka ei ollut tiedossa maksuohjelmaa vahvistettaessa tai joka on 28 a §:n nojalla jätetty maksuohjelmassa huomioon ottamatta; tai

Ennen turvaamistoimen peruuttamista tai rajoittamista on toimenpidettä hakeneelle velkojalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *